Z historie knihovny v Korytné

07.01.2012 20:06

 

1908

Podle zápisů z kroniky Dr. Františka Stivara "Podjavořinská dědina Korytná" založil akademický spolek "Kollár" v Uh. Brodě s přispěním korytňanských studentu místní knihovnu. První písemná zmínka o knihovně v Korytné je z roku 1908. V knize „Popis okresního hejtmanství Uhersko-Brodského,“ kterou sestavil Jakub Balhar, správce školy v Polichně vydané v Uh. Brodě r.1908 se píše, že „ves Korytná, 140 domů, 716 obyvatel, f.k. sv. Václava, p. Nivnice, trojtřídní škola, malá knihovna pro lid.“

 

 

1924

Další zprávy o knihovně pocházejí z kronik obce vedených od roku 1924 a uložených v Státním okresním archivu v Uherském Hradišti.

 

1934

Po volbách v místní osvětové komisi určen obecním knihovníkem p. Jan Gazdík   č. 69. Knihovní radu z tohoto roku zastupoval Borýsek Jan č. 170, předseda rady, Flasar Josef č.13, místopředseda, Janča Josef, krejčí, jednatel.

 

1938

Členové knihovní komise Jindřich Götz (učitel), Josef Škubna č. 76,

Antonín Mahdal č. 205 a Štěpán Šindelář č. 237. Knihovna byla pravděpodobně umístněna ve škole. (Dle vzpomínek starších obyvatel)

 

1945

Podle záznamů z kroniky obce z roku vyplývá, že „obecní knihovna měla do protektorátu 240 svazků. Byla ochuzena o některé knihy zásahem německých živlů, které se už do knihovny zpět nedostaly. Největší ztrátou jsou Palackého „Dějiny národa českého“.Jsou domněnky, že si je někdo z občanů přivlastnil.“

 

1978 - 1982

Knihovna byla v suterénu Domu služeb. 

Správci knihovny byly studentky nebo učitelky místní školy: Anna Věrná (Flasarová), Jana Jurásková (Blahová), Jarmila Málková  (Bujáčková), Dana Bazalová  (Navláčilová), Blanka Blahová (Haničincová).

 

1982

Knižní fond již obsahoval 2 932 titulů a bylo zapůjčeno 1 011 titulů.

V tomto roce se knihovna přestěhovala do kulturního domu, kde je doposud.

 

1984

Knihovna v Korytné se stala součástí oblastní knihovny v Nivnici, která také vedla stav knižního fondu a prováděla revizi knihovny.

 

2006

Obecní knihovna byla v rámci projektu „ Zřízení míst s veřejně přístupným internetem v obcích Zlínského kraje“ vybavena počítačem o připojena na internet.

 

2010

Byla provedena  pracovnicemi brodské knihovny inventarizace a vyřazování knižních svazků.  Knižní fond obecní knihovny je zařazen v on-line katalogu Clavius.

 

2011

Zřízeny nové webové stránky knihovny v rámci projektu webovky.knihovna.cz

K 31.12.2011 navštívilo knihovnu  479 čtenářů a vypůjčili si 1 607 knih.

 

2015

V roce 2015 proběhla revize knižního fondu v místní knihovně. K 31.12.2015 je k dispozici 2739 knižních jednotek,přírustek v tomto roce činil 32 a úbytek 56 knih. Registrovaných čtenářů je 48,kteří si vypůjčili celkem 1727 knih. Knihovnu navštívilo 910 návštěvníků, včetně návštěvníků besed /6/,které byly pořádány pro dospělé /2/ a pro žáky místní školy /4/.
Ke konci roku bylo vymalováno schodiště ke knihovně a vyzdobeno fotografiemi ze staré Korytné.
O estetickou úpravu chodby se zasloužilo vedení obce, což zaslouží poděkování. J.Mikesková, knihovnice
 
 2016
 

V roce 2016 byl vypracován projekt na plnou automatizaci knihovny. Byla zaslána dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR-VISK 3, která bla využita na zakoupení Systému Clavius REKS, který zajišťuje katalogizaci, výpůjční protokol, statistiku knih  a čtenářů apod. Rozpočet byl také použit na zakoupení nového počítače, stolu a židle do knihovny. Z rozpočtu OÚ byla knohovna vybavena dataprojektorem a promítacím plátnem, které jsou využívány při besedách pro občany a žáky místní školy.

V roce 2016 měla knihovna 41 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 1512 knih. V knihovně proběhlo 9 kulturních akcí a knihovnu navštívilo celkem 1109 návštěvníků. J. Mikesková, knihovnice